Pohoda Festival 2024 Volunteers

Registrácia

Osobné údaje uvedené v registračnom procese budú spracúvané výlučne na účely uzavretia dohody s Do pohody, občianske združenie, Sídlo: Zochova 6-8, Bratislava 811 03, IČO: 42362954. Doba uchovávania nepresiahne čas požadovaný legislatívou (napr. v súvislosti s vedením zmluvnej dokumentácie). Ako dotknutá osoba máte právo na informácie a prístup ku svojim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na portabilitu a tiež právo na vymazanie, právo na namietanie či obmedzenie spracúvania a právo obrátiť sa kedykoľvek na dozorný orgán ochrany osobných údajov. Poskytnutie údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, bez ich spracúvania však nie je možné Vašu žiadosť vybaviť. Osobné údaje považujeme za dôverné a nebudú poskytované žiadnej tretej strane s výnimkou subjektov, ktorý preukážu zákonné oprávnenie.